Lees voor

Wie zijn wij?

  Veiligheidsregio Twente is een regionaal samenwerkingsverband tussen hulpdiensten en de veertien Twentse gemeenten. De veiligheidsregio bestaat uit een bestuur en een uitvoeringsorganisatie. Kijk hier voor het organogram.

  Algemeen Bestuur

  Het Algemeen Bestuur bestaat uit de burgemeesters van alle veertien Twentse gemeenten. De secretaris van Veiligheidsregio Twente en de leden van de Veiligheidsdirectie zitten als adviseur aan tafel. Bij een vergadering van het Algemeen Bestuur zijn ook vertegenwoordigers van het waterschap, provincie en het Openbaar Ministerie aanwezig. Alleen de burgemeesters hebben stemrecht. 

  Portefeuilleverdeling Bestuur Veiligheidsregio Twente 

  Het Algemeen Bestuur is onder meer verantwoordelijk voor:

  • Het inventariseren en analyseren van gevaren en risico’s in Twente
  • Het opstellen van een beleidsplan, gebaseerd op deze inventarisatie en analyse
  • De voorbereiding op de bestrijding van branden, zware ongevallen, rampen en crises
  • De beheersing van branden, zware ongevallen, rampen en crises
  • De organisatie van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing
  • Het instellen en het in stand houden van een brandweerorganisatie, GHOR en meldkamer
  • De samenwerking met diverse partijen
  • De aanschaf en het beheer van gemeenschappelijk materieel 
  • Het hanteren van een kwaliteitssysteem
  • De inrichting en het in stand houden van de informatievoorziening voor, tijdens en na een brand, zwaar ongeval, ramp en/of crises. 

  Het Algemeen Bestuur vergadert ca. zes keer per jaar. Kijk hier voor de vergaderstukken.

  Dagelijks Bestuur

  Het Dagelijks Bestuur (DB) is belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten die het Algemeen Bestuur (AB) neemt. Het DB bestaat uit de burgemeesters van Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal en Rijssen-Holten. Het DB vergadert, net als het AB, meerdere malen per jaar. Ieder van hen behartigt een bestuurlijke portefeuille. Deze portefeuilles betreffen: brandweer, GHOR, middelen, crisisbeheersing en rampenbestrijding, multidisciplinaire organisatie, innovatie, informatiemanagement en meldkamer.  

  Veiligheidsdirectie

  De Veiligheidsdirectie ondersteunt en adviseert het DB. Ieder lid van de Veiligheidsdirectie vormt de koppeling tussen de veiligheidsregio en de eigen organisatie of dienst. De Veiligheidsdirectie bestaat uit: Secretaris veiligheidsregio, Commandant brandweer, Districtchef van politiedistrict Oost-Nederland, Directeur Publieke Gezondheid en Coördinerend gemeentesecretaris.

  Brandweer Twente

  Brandweer Twente is een belangrijk onderdeel van Veiligheidsregio Twente. Met 29 kazernes, ca. 1.000 brandweermensen, beroeps en vrijwilligers zorgen zij voor het voorkomen en bestrijden van brand in de regio Twente.

  GHOR Twente

  De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) coördineert de geneeskundige hulpverlening tijdens crises. Zij werkt daarbij samen met ambulancedienst Oost, GGD Twente, ziekenhuizen, huisartsenposten en overige partijen in de zorgsector. 

  Politie

  De politie is een belangrijke samenwerkingspartner van Veiligheidsregio Twente. Zowel in de bestrijding als in de voorbereiding wordt veel samengewerkt.

  Gemeenten

  De gemeenten binnen onze veiligheidsregio spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en bestrijden van een crisis. Maar ook in de periode na een crisis zijn zij belangrijk. De gemeentelijke processen die bij crisisbeheersing in werking treden worden Bevolkingszorg genoemd. 

  Bevolkingszorg bestaat uit zes processen. Vier hiervan zijn hoofdtaken:

  • Communicatie: pers- en publieksvoorlichting, verwanteninformatie
  • Publieke zorg: opvanging en verzorging van daklozen, evacués, behandelen van gewonde dieren, voorzien in primaire levensbehoeften, bijzondere uitvaartzorg
  • Omgevingszorg: milieu-, ruimte-, en bouwbeheer
  • Evacuatie: verplaatsen van mensen, dieren en goederen die voor langere tijd elders moeten worden ondergebracht 

  Daarnaast zijn er twee ondersteunende taken:

  • Informatie: informeren van alle bij de crisisbeheersing betrokken personen, registratie slachtoffers en schade
  • Ondersteuning: ondersteunen van het bestuur ten tijde van een crisis op het gebied van juridische, financiële en protocollaire zaken

  Meldkamer Twente 

  De gemeenschappelijke meldkamer Twente aan de Demmersweg in Hengelo is het punt waar alle 112-meldingen uit de regio binnenkomen. Als u 112 belt met uw mobiele telefoon komt de oproep binnen in de landelijke centrale in Driebergen. Zij verbinden u door met de centralist bij de meldkamer in uw regio. Van hieruit wordt alle (spoedeisende) hulpverlening geregeld en gecoördineerd. Bij rampen en crises vervult de gemeenschappelijke meldkamer een spilfunctie voor alarmering en communicatie van de brandweer, politie en ambulancezorg en overige hulpverleners.

  De meldkamer kent vier hoofdtaken:

  • Intake: Het ontvangen van meldingen deze beoordelen.
  • Regie: Het onderbrengen van meldingen bij hulpdiensten en het aansturen van eenheden op straat.
  • Ondersteuning: Een breed palet van werkzaamheden, bijvoorbeeld het verschaffen van informatie aan de hulpdiensten.
  • Opschaling: Zowel betreft zowel mono- als multidisciplinair opschalen. (Mono: binnen één hulpverleningsorganisatie, Multi: bij samenwerkende hulpverleningsorganisaties.)

  Landelijke meldkamer organisatie

  Het aantal regionale meldkamers wordt teruggebracht naar tien meldkamerlocaties en deze gaan deel uit maken van een landelijke meldkamer organisatie. Apeldoorn wordt de nieuwe locatie voor de meldkamer regio Oost-Nederland. De nieuwe meldkamer behandelt straks de telefoontjes uit vijf regio's. Met zestig meldtafels wordt het de grootste van Nederland. 

  Veiligheidsbureau

  Bij het veiligheidsbureau werken naast medewerkers van het veiligheidsbureau ook medewerkers van de brandweer, GHOR, de veertien Twentse gemeenten, politie, defensie en Waterschap Regge en Dinkel. Zij werken samen aan het ontwikkelen, organiseren, borgen en coördineren van multidisciplinaire plannen en processen die nodig zijn voor een professionele rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie. Het hoofd van het Veiligheidsbureau is secretaris van het bestuur en voorzitter van de Veiligheidsdirectie.

  De centrale doelstelling van het Veiligheidsbureau is de versterking van de multidisciplinaire samenwerking.

  Taken Veiligheidsbureau 

  • Bestuursondersteuning en faciliteren van multidisciplinaire taken.
  • Multidisciplinaire informatievoorziening: Regietaak om alle informatie voorziening van de verschillende partners op elkaar af te stemmen voor een adequate voorbereiding op de bestrijding van branden, (zware) ongevallen, rampen, crises en maatschappelijke onrust, én voor evaluatie en nazorg. 
  • Kwaliteitsmanagement
  • Risicobeheersing en –communicatie: het geven van adviezen en de uitwerking van plannen voor het voorkomen van rampen en crises. 
  • Gemeentelijke crisisbeheersing: coördinatie, afstemming en integrale advisering van crisisbeheersing. 

  Platform Integrale Veiligheidszorg

  Het Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ) werkt sinds 2008 aan het verhogen van de veiligheid en de bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit en overlast binnen Twente. Het Platform IVZ bestaat uit de 14 gemeentelijke veiligheidscoördinatoren en vertegenwoordigers van haar veiligheidspartners; politie, Openbaar Ministerie, het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost Nederland (RIEC), Zorg en Veiligheidshuis Twente (ZVHT), Veiligheidsregio Twente (VRT), brandweer en de zorgkolom (OZJT).

  Waarom is er een Platform IVZ?

  Op verzoek van het districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO) is het Platform IVZ ingesteld. Er is een sterke bestuurlijke behoefte om niet alleen op politievraagstukken samen te werken, maar ook op de overige onderdelen van het brede veiligheidsdomein. De veiligheidscoördinatoren binnen het Platform IVZ werken samen met als doel:

  • Het veilig houden van Twente (criminaliteit, overlast en zorg)
  • Het delen van kennis, ervaring en expertise.
  • Het creëren van slagkracht en effectiviteit.
  • Het gezamenlijk verwerven van subsidies.
  • Het optreden als één georganiseerde overheid tegen criminaliteit en het voorkomen van verplaatsingseffecten.
  • Het opereren als één netwerk binnen Twente (politie en OM)
  • Het anticiperen op veiligheidsontwikkelingen
  • Het integraal adviseren van het bestuur in het districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO).

  Bekijk hier de film over het Platform IVZ.  

   

  Zorg en Veiligheidshuis Twente

  Het Zorg en Veiligheidshuis Twente (ZVHT) is sinds oktober 2018 ondergebracht bij Veiligheidsregio Twente (VRT). Het ZVHT is een belangrijke veiligheidspartner die nauw samenwerkt met organisaties uit de strafrecht- en zorgketen.

  Het Zorg en Veiligheidshuis Twente werkt aan het terugdringen van ernstige overlast en onveiligheid, huiselijk geweld en criminaliteit. De partners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Bij acute situaties met betrekking tot huiselijk geweld waarin direct ingrijpen nodig is in verband met de veiligheid, werkt VHT met de aanpak ‘Code Rood’.

  Dankzij betere afstemming en snellere aanpak van het Zorg en Veiligheidshuis Twente en de partners is de criminaliteit door zeer actieve veelplegers en jeugd verminderd. Hierdoor zijn er minder slachtoffers en is er een verbeterd gevoel van veiligheid.

  Wil je meer zien van het Zorg en Veiligheidshuis? Bekijk dan dit filmpje.

   

  Kenniscentrum Mensenhandel Twente

  De regering wil dat er in Nederland een intensieve aanpak van mensenhandel komt. Eind 2018 is daarom het landelijke actieprogramma ‘Samen tegen mensenhandel’ gelanceerd. De 14 Twentse burgemeesters hebben hierop besloten om de krachten te bundelen en Kenniscentrum Mensenhandel Twente op te richten. Inwoners en professionals kunnen er terecht voor informatie, advies of hulp. Het kenniscentrum is een afdeling binnen Zorg- en Veiligheidshuis Twente en valt daarmee onder Veiligheidsregio Twente.

  Wat is mensenhandel?

  Mensenhandel is een verzamelnaam voor situaties waarin mensen onder dwang of door misleiding dingen moeten doen waar ze niet zelf voor kiezen en waar anderen van profiteren. Er zijn verschillende vormen: seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting, gedwongen draagmoederschap en orgaanhandel. Samen met de gemeenten en diverse andere partners zet het kenniscentrum zich in om mensenhandel tegen te gaan.

  Op de website www.mensenhandeltwente.nl staat meer informatie waaronder de signalen die op mensenhandel kunnen duiden.

  Veiligheidswijzer 

  Meer weten over over de verschillende onderdelen van Veiligheidsregio Twente en de veiligheidsthema’s die hier in de regio spelen? Bekijk dan ons online magazine de Veiligheidswijzer op veiligheidswijzer.vrtwente.nl.

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.