Lees voor

Wat wij doen

  Risicobeheersing

  Veiligheidsregio Twente heeft structureel aandacht voor (on)veiligheid, het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties, en de zorg voor het zo veel mogelijk beperken en beheersen van gevolgen van inbreuken op de fysieke veiligheid. Risicobeheersing is ook gericht op het vergroten van het risicobewustzijn bij inwoners en ondernemers door risicocommunicatie. Belangrijk daarin zijn het bieden van een handelingsperspectief en vergroting van de zelfredzaamheid. Veiligheidsregio Twente maakt inzichtelijk hoe de regio Twente omgaat met risico’s, hoe wij ons op deze risico’s voorbereiden en hoe wij samenwerken met partners en andere partijen in de samenleving.

  Inventarisatie en analyse

  De risico-inventarisatie omvat een overzicht van de aanwezige risicovolle situaties en de soorten incidenten die zich daardoor kunnen voordoen. In de risicoanalyse worden de geïnventariseerde gegevens nader beoordeeld, vergeleken en geïnterpreteerd. Op basis van de conclusies kan het bestuur van een veiligheidsregio strategische beleidskeuzes maken met betrekking tot risico- en crisisbeheersing. Deze ambities worden vastgelegd in het beleidsplan van de veiligheidsregio.

   

  Crisisbeheersing

  Crisisbeheersing staat voor de maatregelen en voorzieningen die de overheid treft voor de veiligheid in Nederland. Hierdoor kunnen hulpdiensten snel en effectief hulp bieden en blijven de gevolgen van een crisis voor personen, dieren en/of goederen zoveel mogelijk beperkt. Crisisbeheersing speelt zich af voor, tijdens en na een ramp.

  Goede rampenbestrijding bestaat uit drie onderdelen:
  •Voorkomen van rampen en crises: risico's in kaart brengen en voorbereidingen op maat treffen
  •Bestrijden: effectief optreden tijdens een ramp om de schade te beperken
  •Herstellen: slachtofferhulp, nazorg en herstel van materiële schade

  Flexibel en slagvaardig
  Bij een incident alarmeert de meldkamer verschillende hulpverleners.  Als het incident groter wordt, schakelt de meldkamer meer hulpverleners in. Deze werken bij politie, brandweer, ambulance, maar bijvoorbeeld ook bij gemeenten om opvang te regelen als dat nodig is.

  Om bij een incident snel en slagvaardig te kunnen handelen is de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Twente sinds 1 februari 2017 aangepast. De belangrijkste wijziging is dat op basis van het soort incident de betrokken hulpverleners worden opgeroepen en niet meer standaard de hele crisisorganisatie. Daarnaast is het proces aangepast zodat noodzakelijke informatie sneller onder hulpverleners bekend is en naar inwoners gecommuniceerd kan worden. Daarbij kijken hulpverleners ook wat inwoners zelf al doen en kunnen doen om te helpen.

  Crisisbeheersing is niet alleen een taak van de overheid. Net als bij risicobeheersing geldt dat inwoners en ondernemers veel zelf kunnen doen. De nadruk ligt op het bieden van een handelingsperspectief en het vergroten van de zelfredzaamheid.

  Lees voor meer informatie het regionaal crisisplan. Voor bedrijven met een extra risico zijn rampbestrijdingsplannen beschikbaar.

  Meer informatie over de werkwijze bij incidenten staat in de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP).

   

  Evenementenadvisering

  Sinds 2010 is er in Twente een regionale werkwijze ten aanzien van evenementenadvisering. Jaarlijks wordt deze werkwijze geëvalueerd. Alle samenwerkingspartners zijn, met evenementorganisatoren, continue bezig met het verder professionaliseren van de werkwijze om uiteindelijk bij te dragen aan veilige en mooie evenementen in Twente. De manier van samenwerking staat beschreven in de Regionale Handreiking.

  Het totale proces voor evenementenveiligheid wordt ondersteund door de evenementenapplicatie LiveEvents. Deze applicatie borgt een aantal processtappen, wat de veiligheid ten goede komt.

  Samen met gemeenten en organisatoren is er een speciale website voor organisatoren van evenementen ontwikkeld. Op deze website staan veel voorbeelddocumenten en tips.

   

  Projecten

  Binnen Veiligheidsregio Twente werken onder andere politie, brandweer, GHOR, gemeenten maar ook onze oosterburen samen. We delen kennis en ervaringen met elkaar, en zijn altijd op zoek naar nieuwe werkmethoden en technieken. Verdere professionalisering en innovatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing staan bij ons voorop om de veiligheid in Twente te vergroten. Een aantal van de projecten die hierbij aansluiten zijn de Regionale Toezichtsruimte en de Twente Safety Campus.

  Regionale Toezichtsruimte

  Veiligheidsregio Twente biedt gemeenten de mogelijkheid tot cameratoezicht. Hiervoor is een Regionale Toezichtsruimte (RTR) ingericht. Gemeenten kunnen zowel van structureel als flexibel cameratoezicht gebruik maken. Tijdens uitgaansavonden worden de beelden live uitgelezen door camera-observanten. Op dit moment maken de gemeenten Enschede en Hengelo gebruik van deze dienst. Ook flexibel cameratoezicht tijdens evenementen is mogelijk.
  De RTR staat rechtstreeks in contact met Meldkamer Twente om hulpdiensten zo snel mogelijk te alarmeren. Door het herkennen van incidenten en de betrokkenen, wordt bewijsmateriaal vastgelegd en de pakkans aanzienlijk vergroot. 

  Twente Safety Campus

  De Twente Safety Campus is in 2008 ontstaan vanuit een enthousiaste samenwerking voor o.a. een brandweeroefenlocatie op het voormalige Vliegveld Twente. Inmiddels is de Campus dé ontmoetingsplek voor innovatie en ontwikkeling van veiligheid. Brandweer, politie, hulpdiensten (GHOR), onderwijs en bedrijfsleven werken met partners als Tactus, Veilig Verkeer Nederland, TNO, RIVM, etc.

  Ook internationaal is de Campus een begrip. Teams uit verschillende Europese landen worden getraind voor grootschalige rampen. In nauwe samenwerking met de Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en bedrijven ontwikkelen we toonaangevende innovatieve concepten. We oefenen in een realistische omgeving met medewerkers en bestuurders van zorgorganisaties op crisissituaties. We leren basisschoolleerlingen en kwetsbare ouderen hoe te handelen in onveilige situaties. Onze inspiratie komt uit de ontwikkelingen in onze omgeving en de maatschappij. We spelen snel in op de actualiteit. Met realistische scenario’s, professioneel onderzoek en belevingsgerichte educatie. 

   

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.