Lees voor

Beleid

Sinds april 2018 heeft Veiligheidsregio Twente een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het nieuwe beleid is tot stand gekomen in samenspraak met de Twentse gemeenten. In een zogeheten uitvoeringsnotitie hebben we enkele organisatie-specifieke accenten beschreven. Deze accenten zijn mede voortgekomen uit gesprekken met ondernemers onder het vrijwillig personeel van Brandweer Twente en kazernecoördinatoren.

Kernpunten van deze uitvoeringsnotitie zijn:

 • Noaberschap: meer kansen voor lokale en regionale MKB en ‘VRT ondernemers’
 • Het verschaffen van de mogelijkheid om meer handelingsvrijheid (“regelruimte”) te creëren voor de basis van de organisatie
 • Meer ruimte voor maatwerk per product/dienst

 

Inkoop en Aanbestedingsbeleid VRT

Uitvoeringsnotitie Inkoop en Aanbestedingsbeleid VRT

Algemene Inkoopvoorwaarden VRT

Klachtenregeling 14 Twentse gemeenten regio Twente VRT

Klachtenregeling samenwerkende veiligheidsregio's IFV

 

Daarnaast is het Manifest professioneel duurzaam inkopen ondertekend door de Commandant. Uit gesprekken met ondernemersvertegenwoordigingen (o.a. MKB Nederland, VNO-NCW, Bouwend Nederland) blijkt dat zij veel belang hechten aan uniformiteit in de inkoop- en aanbestedingspraktijk van gemeentelijke opdrachtgevers. Door de vaststelling van dit beleid is daarmee aan die wens voldaan. 

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is gebaseerd op het model-beleid van de VNG en is het raamwerk voor inkoop en aanbestedingen. Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet en het vaststellen van het nieuwe beleid past de Veiligheidsregio Twente in ieder geval de volgende uniforme documenten toe:

 • Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012);
 • VNG Algemene Model Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten; 
 • Gids Proportionaliteit; 
 • Richtsnoeren Leveringen en Diensten van het Ministerie van Economische Zaken; 
 • Uniforme klachtenregeling aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken; 
 • Regionale klachtenregeling; 
 • Gedragsverklaring aanbesteden; 
 • Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012) voor Werken; 
 • Uniforme Administratieve Voorwaarden geïntegreerde Contracten 2012 (UAV-GC 2005); 
 • Criteria-documenten aangaande duurzaam inkopen Agentschap.NL;
 • Reglement VGWM (Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu) voor uitbesteed werk.

De  Veiligheidsregio Twente vindt het belangrijk dat regionale ondernemers aan bod komen bij inkopen en aanbestedingen. Dit is ook in het beleid opgenomen. Benadrukt wordt dat met het (nieuwe) beleid er geen sprake is van protectionisme en dat niet-lokale ondernemers ook nog steeds kans blijven maken op opdrachten. Aanleiding voor dit initiatief is dat het college van burgemeester en wethouders wil zorgen dat de lokale ondernemers zich niet tekort gedaan voelen door de Veiligheidsregio Twente. 


Manifest professioneel duurzaam inkopen

Eind 2008 hebben de 14 Gemeenten de deelnameverklaring Duurzaam Inkopen ondertekend. Het nieuwe Manifest Professioneel Duurzaam Inkopen is de opvolger van de deelnameverklaring en straalt meer ambitie uit. Met de ondertekening van dit Manifest verklaart de Veiligheidsregio Twente om duurzaam inkopen volgens de nieuwe aanpak te willen uitvoeren. 

In mei 2012 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu (I&M) aan alle decentrale overheden een brief gestuurd over duurzaam inkopen. Aanbestedende diensten worden opgeroepen om de inkoopfunctie strategisch in te zetten met het oog op het nastreven van ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Het is belangrijk om in alle fasen van een inkoopproces, zo mogelijk in samenspraak met het bedrijfsleven, op zoek te gaan naar kansen op duurzame, innovatieve oplossingen. Daarbij gaat het vooral om die inkopen waarbij dit substantieel kan bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie. De centraal vastgestelde minimumeisen blijven een plek houden binnen duurzaam inkopen, maar de toepassing daarvan wordt voortaan gezien als een minimale ondergrens voor duurzaam inkopen. Naast de minimumeisen worden, in lijn met de nieuwe Aanbestedingswet, in principe altijd ook wensen en dus gunningscriteria voor duurzaam inkopen opgenomen. Ook dienen de sociale voorwaarden bij inkopen toegepast te worden. 

Deze intenties zijn verwoord in het nieuwe Manifest Professioneel Duurzaam Inkopen. De Veiligheidsregio Twente heeft in 2013 dit Manifest ondertekend.  

 

Terug naar boven

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.