Lees voor

Beleid

Sinds april 2018 heeft Veiligheidsregio Twente een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het nieuwe beleid is tot stand gekomen in samenspraak met de Twentse gemeenten. In een zogeheten uitvoeringsnotitie hebben we enkele organisatie-specifieke accenten beschreven. Deze accenten zijn mede voortgekomen uit gesprekken met ondernemers onder het vrijwillig personeel van Brandweer Twente en kazernecoördinatoren.

Kernpunten van deze uitvoeringsnotitie zijn:

 • Noaberschap: meer kansen voor lokale en regionale MKB en ‘VRT ondernemers’
 • Het verschaffen van de mogelijkheid om meer handelingsvrijheid (“regelruimte”) te creëren voor de basis van de organisatie
 • Meer ruimte voor maatwerk per product/dienst

 

Inkoop en Aanbestedingsbeleid VRT

Uitvoeringsnotitie Inkoop en Aanbestedingsbeleid VRT

Algemene Inkoopvoorwaarden VRT

Algemene Verkoopvoorwaarden VRT

Klachtenregeling 14 Twentse gemeenten regio Twente VRT

Klachtenregeling samenwerkende veiligheidsregio's IFV

Afstootbeleid

 

Daarnaast is het Manifest professioneel duurzaam inkopen ondertekend door de Commandant. Uit gesprekken met ondernemersvertegenwoordigingen (o.a. MKB Nederland, VNO-NCW, Bouwend Nederland) blijkt dat zij veel belang hechten aan uniformiteit in de inkoop- en aanbestedingspraktijk van gemeentelijke opdrachtgevers. Door de vaststelling van dit beleid is daarmee aan die wens voldaan. 

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is gebaseerd op het model-beleid van de VNG en is het raamwerk voor inkoop en aanbestedingen. Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet en het vaststellen van het nieuwe beleid past de Veiligheidsregio Twente in ieder geval de volgende uniforme documenten toe:

 • Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012);
 • VNG Algemene Model Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten; 
 • Gids Proportionaliteit; 
 • Richtsnoeren Leveringen en Diensten van het Ministerie van Economische Zaken; 
 • Uniforme klachtenregeling aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken; 
 • Regionale klachtenregeling; 
 • Gedragsverklaring aanbesteden; 
 • Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012) voor Werken; 
 • Uniforme Administratieve Voorwaarden geïntegreerde Contracten 2012 (UAV-GC 2005); 
 • Criteria-documenten aangaande duurzaam inkopen Agentschap.NL;
 • Reglement VGWM (Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu) voor uitbesteed werk.

De  Veiligheidsregio Twente vindt het belangrijk dat regionale ondernemers aan bod komen bij inkopen en aanbestedingen. Dit is ook in het beleid opgenomen. Benadrukt wordt dat met het (nieuwe) beleid er geen sprake is van protectionisme en dat niet-lokale ondernemers ook nog steeds kans blijven maken op opdrachten. Aanleiding voor dit initiatief is dat het college van burgemeester en wethouders wil zorgen dat de lokale ondernemers zich niet tekort gedaan voelen door de Veiligheidsregio Twente. 

 

Terug naar boven

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.