Lees voor

Veelgestelde vragen

  Vluchtelingenopvang

  1. Wat is de taak van de veiligheidsregio’s m.b.t. vluchtelingenopvang?
  Alle veiligheidsregio’s hebben begin maart van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om samen met de gemeenten 1.000 opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen en daarna nog eens 1.000 plekken. Later is daar nog een verzoek voor nog eens 1.000 bijgekomen, waardoor er verzocht is in totaal 3.000 plekken te realiseren.

  2. Hoeveel vluchtelingen worden er opgevangen?
  Er wordt rekening gehouden met 75.000 vluchtelingen, waarvan er 3.000 in de regio Twente worden opgevangen. De regio bereidt zich voor om dit aantal opvangplekken te realiseren.

  3. Is er sprake van een verdeling over de 14 Twentse gemeenten?
  De beschikbare opvanglocaties zitten verspreid over heel Twente. Er is geïnventariseerd bij de Twentse gemeenten waar er in de regio op korte termijn opvang mogelijk is. Er zijn al veel opvangplekken in gebruik en er komen nog steeds weer nieuwe plekken bij. Het gaat hierbij zowel om grotere opvanglocaties als ook kleinere, vaak particuliere locaties.

  4. Hoe lang worden vluchtelingen opgevangen?
  Gelet op de onzekere situatie is dit nog niet duidelijk en hangt dit af van de ontwikkelingen in Oekraïne. Op dit moment wordt er rekening gehouden met een periode van minimaal zes maanden.

  5. Naar wat voor soort locaties zijn gemeenten op zoek?
  Vooral het aanbod van zelfstandige woonruimte is welkom, zoals bijvoorbeeld vakantiewoningen, zodat vluchtelingen daar voor langere tijd zelfstandig kunnen verblijven. Heb je een grotere ruimte die eventueel beschikt is voor opvang, neem dan contact op met je gemeente. Ook wanneer je grootschalige opvang voor meerdere gezinnen en alleenstaanden kunt bieden, horen wij dat graag. Je kunt je daarvoor melden bij je eigen gemeente.

  6. Aanmelden als gastgezin
  Met een aanbod van particuliere opvang kun je terecht bij:

  7. Aanmelden als vrijwilliger

  Als je als vrijwilliger wilt werken bij een van de opvanglocaties kun je je melden bij Vluchtelingenwerk Nederland of kijk op de website van RefugeeHelp voor een overzicht van de verschillende initiatieven in Nederland. 

  8. Ik vang zelf (een) vluchteling(en) op. Waar moet ik rekening mee houden?
  Fijn dat je de mogelijkheid hebt om vluchtelingen op te vangen. Houd er wel rekening mee dat mensen veel hebben meegemaakt.

  Online startpunt Oekraïense vluchtelingen

  Het online startpunt RefugeeHelp.nl is er voor Oekraïense vluchtelingen en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het maakt Oekraïense vluchtelingen wegwijs vanaf het moment dat ze in Nederland aankomen doordat het informatie en initiatieven bundelt van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld informatie en initiatieven vinden op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en juridische ondersteuning. De wensen en behoeften van vluchtelingen staan hierbij voorop, vraag en aanbod komen samen en iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen kan hier inspiratie opdoen en bijdragen.

  Ga naar RefugeeHelp.nl

  9. Wat moet ik doen als vluchtelingen vragen waar ze terecht kunnen voor opvang?
  Het kan gebeuren dat je op straat of op het station vluchtelingen tegenkomt die vragen waar ze terecht kunnen voor opvang. In dat geval kun je contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of met de gemeente. De politie of de gemeente zorgt er dan voor dat de vluchtelingen snel worden opgevangen.

  Doneren

  10. Ik wil graag een donatie doen om de getroffenen in Oekraïne te helpen. Op welke manier kan ik een bijdrage leveren?
  Je kunt op allerlei manieren hulp bieden. Hieronder links die je kunt raadplegen om de Oekraïners te helpen:

  Inzamelingsacties

  11. Zijn er al inzamelingsacties of initiatieven in Twente voor noodhulp en goederen aan Oekraïne?
  Er zijn diverse lokale en regionale initiatieven opgezet door inwoners, organisaties en bedrijven om hulp te bieden aan de mensen in Oekraïne. Als regio hebben wij geen rol bij deze initiatieven.

  Je kunt ook een kijkje nemen op de website van vluchtelingenwerk. Daar staan allerlei opties waar je uit kunt kiezen, zoals huisvesting aanbieden, spullen doneren en vrijwilligerswerk doen. Ook vind je er een overzicht van initiatieven uit heel Nederland. Ga naar: Steun Oekraïense vluchtelingen (vluchtelingenwerk.nl).

  Uitkering

  12. Komen vluchtelingen in aanmerking voor een uitkering ?
  Volwassenen en kinderen krijgen ongeveer € 60 per week per persoon. Zij kunnen hier bijvoorbeeld eten, kleding en andere persoonlijke spullen van kopen.

  Een gezin of groep vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, kunnen per week € 75 tot maximaal € 125 extra leefgeld ontvangen. Dat hangt af van het aantal vluchtelingen. Voor 1 vluchteling geldt een aanvullende vergoeding van € 75, voor een 2e vluchteling € 25 en voor een 3e en 4e vluchteling € 12,50. Vluchtelingen kunnen met dit geld bijdragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.

  13. Heeft het gevolgen voor mijn uitkering als ik vluchtelingen uit Oekraïne opvang? 
  De intentie is dat de opvang van vluchtelingen geen nadelige gevolgen heeft voor uitkeringen. Op dit moment wordt er gekeken of regels eventueel moeten worden aangepast.

  Vergoeding(en)

  14. Kan ik een vergoeding krijgen als ik Oekraïense vluchtelingen in huis opvang?
  Vluchtelingen uit Oekraïne die worden opgevangen door particulieren, bijvoorbeeld bij een gastgezin, ontvangen een aanvullende vergoeding. Met dit bedrag kunnen vluchtelingen bijvoorbeeld kosten voor het openbaar vervoer betalen en activiteiten buitenshuis (zoals familie/vriendenbezoek, het doen van sport etc.), maar ook (vrijwillig) bijdragen aan de kosten van het gastgezin. De extra toelage geldt tot een maximum van 4 vluchtelingen. In de particuliere opvang ontvangen zij per week het volgende:

  Eerste vluchteling: € 59,92 + € 75 = € 134,92
  Tweede vluchteling: € 59,92 + € 25 = € 84,92
  Derde/ vierde vluchteling: € 59,92 + € 12,50 = € 72,42
  Vijfde en opvolgend aantal vluchtelingen: € 59,92

  Zorg

  15. Zijn vluchtelingen verzekerd tegen medische kosten?
  Zorg aan Oekraïense vluchtelingen wordt vergoed. Dit gebeurt op basis van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Oekraïense vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd, zijn verzekerd via de Regeling Medische zorg Asielzoekers.

  Lees meer informatie over zorg en zorgkosten voor Oekraïners in Nederland.

  16. Wat is er geregeld met betrekking tot geboortezorg voor zwangere Oekraiense vluchtelingen? Kijk voor meer informatie op: Voorlichting en informatie voor zwangeren uit Oekraïne | CPZ (kennisnetgeboortezorg.nl)

  Wonen en werken

  17. Mogen Oekraïners hier werken?
  Ja, Oekraïners mogen werken in Nederland. In principe hebben Oekraïners momenteel een tewerkstellingsvergunning (twv) nodig om in Nederland te mogen werken. Er wordt echter hard gewerkt aan een tijdelijke vrijstelling. Tot die tijd geldt dat een tewerkstellingsvergunning benodigd is.

  18. Krijgen de vluchtelingen tijdelijk werk aangeboden?
  Hier wordt later naar gekeken. Op dit moment is de eerste prioriteit om te zorgen dat er niemand op straat slaapt. Zodra de opvang goed geregeld is, zal er worden nagedacht over de mogelijkheden voor het aanbieden van werk aan vluchtelingen.

  19. Hoe lang mogen Oekraïense vluchtelingen rechtmatig verblijven in Nederland? 
  Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. Zij kunnen hier verblijven voor een periode van 90 dagen, met de mogelijkheid tot eenvoudige verlenging met 90 dagen. Het is voor Oekraïners dan ook niet nodig om een asielverzoek in te dienen om rechtmatig in Nederland te mogen verblijven.

  Bovendien is afgesproken dat inwoners van Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie geen problemen van zullen ondervinden.

  Onderwijs

  20. Is er nagedacht over onderwijs, met name voor Oekraïense kinderen?
  Op dit moment hebben de veiligheidsregio’s de primaire taak om opvang te regelen. De komende weken wordt er gewerkt aan een onderwijsplan voor vluchtelingen. Op dit moment is het regelen van opvang de eerste prioriteit. Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben altijd recht op onderwijs. Hun verblijfsstatus doet er niet toe. Onder de groep Oekraïners zullen naar verhouding veel kinderen in de leerplichtige leeftijd zijn. Dit stelt het onderwijs landelijk voor een grote uitdaging. Hierbij geldt dat gemeenten en schoolbesturen hun uiterste best doen. Maar houd er rekening mee het onderwijs niet voor alle kinderen vanaf dag 1 georganiseerd is. 

  Jodiumtabletten

  21. Ik hoor in mijn omgeving geluiden over het aanschaffen van jodiumtabletten. Is dit noodzakelijk en kom ik in aanmerking voor jodiumtabletten?
  De situatie in Oekraïne geeft geen aanleiding om jodiumtabletten aan te schaffen. Een stad als Kiev of de kerncentrale van Zaporizja liggen ongeveer 2.000 kilometer van Amsterdam vandaan. Deze afstand is relatief groot voor de stralingsdeeltjes. Als de wind radioactieve jodiumdeeltjes richting Nederland meevoert, dan zijn de hoeveelheden straling te laag om er ziek van te worden. Jodiumtabletten kunnen bescherming bieden bij een ongeval bij een kerncentrale. In Nederland zijn jodiumtabletten beschikbaar voor mensen die in de omgeving van een kerncentrale wonen en voor mensen die binnen een bepaalde leeftijdscategorie vallen.

  Mensenhandel en uitbuiting

  22. Ik vermoed dat er sprake is van mensenhandel. Wat kan ik doen?
  Om Oekraïense vluchtelingen te waarschuwen tegen uitbuiting en mensenhandel is hiervoor een voorlichtingsfolder gemaakt in drie talen: Oekraïens, Engels en Nederlands. De folders zijn op initiatief van CoMensha opgesteld en zijn ontwikkeld in samenwerking met het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, La Strada International en FairWork. Ook het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland heeft een infographic gemaakt met handvatten om uitbuiting van vluchtelingen te voorkomen. Kijk voor de folders en meer informatie op mensenhandeltwente.nl - veilig op de vlucht.

  Meer informatie

  23. Staat jouw vraag er niet tussen?
  Neem dan contact met ons op via communicatie@vrtwente.nl

  24. Heb je een vraag die niet specifiek voor onze regio is bedoeld?
  Bekijk dan de website van Rijksoverheid. Kom je daar niet verder? Bel dan naar 1400.

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.