Lees voor

FAQ COVID-19 en evenementen

Op deze pagina vind je de veelgestelde vragen en antwoorden die betrekking hebben op COVID-19 en evenementen. De vragen zijn beantwoord op basis van de huidige inzichten. Aan de antwoorden kunnen geen rechten ontleend worden.

Voor de volledigheid geven we mee dat de noodverordening rechtstreeks werkt. Steeds dient voldaan te worden aan de op het moment van het evenement geldende verordening. Ook is het mogelijk dat het evenement in het geheel geen doorgang kan vinden vanwege toename van het besmettingsgevaar. Voorbereiding en uitvoering van het evenement geschiedt volledig voor risico en rekening van de organisator.

Wil je meer weten over het organiseren van evenementen in relatie tot COVID-19? Kijk dan op onze website voor organisatoren.

Noodverordening

Wanneer toets ik een aanvraag voor een evenement aan de noodverordening?

Voor de organisator: we raden aan om voordat je een vergunningaanvraag of melding voor een evenement doet te kijken of dat wat je van plan bent is toegestaan vanuit de noodverordening. Om je op weg te helpen hebben we een aparte pagina gemaakt met meer informatie over de noodverordening. Klik hier voor meer informatie.

Voor de gemeente: we raden aan om de vergunningsaanvraag (of melding) direct bij de intake/ontvankelijkheidstoets te beoordelen aan de hand van de noodverordening. Als de aanvraag in beginsel voldoet aan de voorschriften van de noodverordening, kan het verdere behandelproces (m.b.v. landelijke werkwijze) worden doorlopen. Wanneer bij de intake/ontvankelijkheidstoets al blijkt dat er geheel niet wordt voldaan aan één van de voorschriften van de noodverordening, hoeft het verdere proces niet te worden doorlopen omdat het niet in aanmerking komt voor een vergunning (weigeringsgrond: in het belang van de volksgezondheid). Dien dus geen adviesverzoeken in, voor aanvragen die niet voldoen aan de voorschriften van de noodverordening. Dit bespaart alle betrokkenen in het proces -incl. de organisator- tijd en energie.

Doorstroming

Wat wordt er bedoeld met doorstroming van publiek?

In noodverordening staat m.b.t. doorstroming het volgende:

Uit de plannen van de organisator of de indeling van het terrein of gebouw moet helder zijn dat doorstroming plaats zal vinden. Dit moet ook feitelijk kunnen en ook daadwerkelijk gebeuren. In dit geval kan gedacht worden aan winkels, musea en dierentuinen. Ook bij een evenement met foodtrucks kan sprake zijn van doorstroming. Dat moet dan uit de opzet en indeling blijken. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een groot terras in het midden, kan niet worden gesproken van doorstroming.

In de praktijk komt het er op neer dat evenementen waarbij sprake is van doorstroom er in de meeste gevallen sprake is van een route, waarbij publiek gestimuleerd wordt om door te stromen. Het is aan de organisator om er op toe te zien dat het publiek ook daadwerkelijk doorstroomt.

De noodverordening heeft het bij evenementen met doorstroom enkel over bezoekers. Geldt dit ook voor doorstroom van deelnemers zoals bij een hardloopwedstrijd?

Er is alleen sprake van een "doorstroomevenement" als er sprake is van doorstroom van bezoekers. Het moet gaan om -nagenoeg- continue beweging van de bezoekers. Hierbij moet de essentie van het evenement dus gaan over het bezoek en niet de deelnemers.

Placeren

Wat wordt er verstaan onder placering?

Onder placering wordt verstaan: het toewijzen van een zitplaats of in het geval van wellness-, sauna-, sport-, spel-, theater-, of dansactiviteiten het toewijzen van een afgebakende locatie waar de activiteit kan plaatsvinden. Bij placering in de vorm van toewijzing van een afgebakende locatie gaat het om de beoefening van de activiteiten. Bij het kijken naar sport- spel- theater en dansactiviteiten bestaat placeren uit het aanwijzen van een zitplaats.

Wanneer is placering verplicht?

Placeren is verplicht in de volgende gevallen:

  • Bij binnen evenementen indien er geen sprake is van doorstroming;
  • Bij buiten evenementen onder de 250 bezoekers indien er sprake is van een buitenterras;
  • Bij buiten evenementen boven de 250 bezoekers indien er geen sprake is van doorstroming.

Mag er bij placering zelf gelopen worden om drank op te halen bij de bar?

In de gevallen dat placering verplicht is (zie hierboven) mogen de bezoekers nadat de placering heeft plaatsgevonden naar de bar of foodkraam lopen om eten/drinken op te halen, mits maatregelen worden getroffen waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden. De bezoekers moeten te alle tijde 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. Dit geldt ook in het geval van een wachtrij voor de bar/foodkraam. En ook voor zover het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft. De organisator moet bij de vergunningaanvraag aan tonen op welke manier dit geborgd is.

Kortom, bezoekers krijgen bij binnenkomst een zitplaats toegewezen en maken hier gebruik van gedurende het evenement. Maar mogen wel, mits maatregelen worden getroffen waarmee de stromen van de personen worden gescheiden, van hun plek af om bij de bar/foodkraam drinken/eten af te halen.

Geldt placeren ook voor evenementen met jongeren t/m 17 jaar?

Indien placeren verplicht is geldt dit ook voor de doelgroep onder de 18 jaar. De uitzondering in de noodverordening voor deze doelgroep dat zij onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te houden is specifiek op die doelgroep van toepassing. Deze uitzondering geldt niet voor evenementenorganisatoren. De organisatoren moeten te alle tijde iedere bezoeker 1,5 meter onderlinge afstand kunnen bieden. Dat op evenement de bezoekers onder de 18 jaar er zelf voor kunnen/mogen kiezen om dicht bij elkaar te gaan staan en zitten ontslaat de organisator niet van de verplichting om wel voor een ieder 1,5 meter afstand beschikbaar te hebben. Daarnaast geldt dat placeren in de horeca voor iedereen van toepassing is, dus ook voor onder de 18 jaar. Bij evenementen is dit dan ook van toepassing.

Moeten bezoekers een vaste stoel krijgen aangewezen, waarbij ze niet mogen ruilen met anderen?

En moet de stoel op naam wordt aangewezen?

Artikel 2.1 lid 6 uit de noodverordening geeft het volgende aan:

Diegene die deelneemt aan een samenkomst waarbij placering plaatsvindt, is verplicht gebruik te maken van de toegewezen zitplaats of de toegewezen afgebakende locatie.

De deelnemers moeten dus een stoel aangewezen krijgen en mogen niet zelf onderling ruilen. Wat in theorie wel zou mogen is dat de organisator op een gegeven moment de deelnemers een nieuwe plek toewijst of dat deelnemers vragen om een nieuwe plek en dat de organisator ze die dan toewijst. De vraag is echter of dit in de praktijk werkbaar is en hiermee de 1,5 meter geborgd kan worden. Bij dusdanige grote bezoekersaantallen i.c.m. met geen doorstroming is het lastiger om bij loopbewegingen de 1,5 meter onderlinge afstand te alle tijde te borgen. Als de organisator dit wil moeten ze wel aantoonbaar maken hoe zit dit gaan doen.

De stoelen hoeven niet op naam aangewezen te worden. Dit kan vanuit praktische redenen wel gedaan worden, maar is geen verplichting vanuit de noodverordening.

Reserveren

Mag reserveren ook ter plekke?

Nee, er wordt uitgegaan van vooraf reserveren.

Verificatie van de gezondheid

Wat wordt er verstaan onder verificatie van de gezondheid?

Onder verificatie van de gezondheid wordt verstaan het vragen naar ziekteverschijnselen van COVID-19. Dit zijn de  

  • bekende verschijnselen als koorts, neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, niezen e.d. Als blijkt dat één of meerdere van
  • deze klachten aanwezig zijn dan mag de persoon die deze klachten heeft niet worden toegelaten tot de activiteit of

Binnen en buiten

Wat wordt er verstaan onder binnen?

Onder binnen wordt verstaan: een gebouw of een bouwsel met een besloten ruimte. Een tent met drie geheel open zijden wordt gezien als een overkapping en daarmee als buiten.

Gezinnen/meerdere personen

Hoe moet omgegaan worden met gezinnen op evenementen?

In artikel 2.1 (verplichtingen organisator) van de noodverordening wordt geen onderscheid gemaakt in de relatie tussen bezoekers. De organisator moet er zorg voor dragen dat de minimale afstandsnormen worden gehaald. Op grond van artikel 2.2 mogen leden van een gezamenlijk huishouden hiervan afwijken. De organisator mag dat dus niet.

Is het toegestaan om met 5 personen in één auto deel te nemen aan een drive-in festival/bioscoop?

De organisator van een evenement moet voor ieder evenement kunnen aantonen dat de 1,5 meter afstand tussen de bezoekers mogelijk is. Of de bezoekers in een auto of een bioscoopstoel zit maakt niet uit. Een organisator van een evenement is daarnaast verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn bezoekers wanneer zij aanwezig zijn op het evenement. In artikel 2.2, lid 2, onder h is aangegeven dat het alleen primair tijdens het vervoer is toegestaan om in een voertuig binnen 1,5 meter van een ander te bevinden.

Bezoekersaantallen

Kijk je bij aantal bezoekers/deelnemers naar het maximaal aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers/deelnemers of naar het totale bezoekersaantal voor het hele evenement?

We gaan uit van het aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers/deelnemers.

Horeca

Als er een art. 35 wordt afgegeven bij een muziek evenement. Moeten we het totale terrein dan zien als een terras en dus placeren?

Voor de activiteit waarvoor een art.35 DHW wordt afgegeven is sprake van een eet-en drinkgelegenheid. Conform artikel 2.1 lid 4 is het verplicht om te placeren bij een buitenterras. Of dit voor het totale terrein geldt is afhankelijk van de feitelijke situatie en moet apart beoordeeld worden.

Mogen er twee soorten regimes gehanteerd worden bij een foodtruck evenement waar ook een afgeschermd terras is?

Ja. Dat moet zelfs. Er gelden afzonderlijke voorwaarden voor buitenterrassen op een evenemententerrein en bij een eet-en drinkgelegenheid. Conform de noodverordening is het verplicht om de aanwezigen te placeren op een buitenterras. Bij een foodtruck evenement kan er sprake zijn van doorstroom, maar dit moet dan wel blijken uit de plannen van de organisator en de opzet van het terrein.

Bij een evenement buiten komt een podium met muziek. Bij dat podium komen tapwagens, eetkramen en een groot terras. Er komen meer dan 250 bezoekers. Welke voorwaarden uit de noodverordening gelden er?

In dit geval is er geen sprake van doorstroming en gelden (vanwege het buiten aspect en meer dan 250 bezoekers) de volgende voorwaarden: placeren, vooraf reserveren en gezondheidsverificatie.

Mogen op een terras statafels worden gebruikt?

De noodverordening gaat uit van placeren op een buitenterras. Dit is de eis voor elk buitenterras, ook bij een terras op een evenement. Een statafel mag worden geplaatst, mits er aan wordt gezeten, bijvoorbeeld door een barkruk op 1,5 meter afstand van elkaar.

Hoe gaan we om met (grotere) gecombineerde activiteiten. Bijvoorbeeld een jaarmarkt met kermis en horeca?   

De gemeente kan het als één evenement zien en hiervoor één vergunning verlenen, maar de toets aan de maatregelen vanuit de noodverordening gaat per activiteit. Dus het terras met de daarvoor geldende eisen en de kermis met eisen van doorstroom. De organisator dient aan te tonen dat zij kunnen voldoen aan de noodverordening. Naast de toets per onderdeel wordt ook de samenhang tussen de onderdelen in de beoordeling meegenomen. Hierbij staat de vraag centraal of redelijkerwijs verwacht kan worden of in de praktijk voldaan kan worden aan de eisen uit de noodverordening. Bij gecombineerde activiteiten zijn wellicht in theorie de afzonderlijke onderdelen vanuit de noodverordening wel toegestaan, maar kan de verwachting zijn dat doordat de activiteiten gelijktijdig op 1 locatie plaatsvinden in de praktijk de regels niet nageleefd kunnen worden of moeilijk uitvoerbaar zijn. En kan het evenement in die vorm wellicht niet worden toegestaan.

Sporten

Moeten bij sportevenementen de deelnemers tijdens de wedstrijd ook 1,5 meter onderlinge afstand houden?

Zie voor een antwoord de website van het RIVM, bij het onderdeel: Extra aandachtspunten voor betaald voetbal, topsport, binnen – en buitensport, inclusief amateurcompetities.

Muziek

Hoe moet je omgaan met live muziek in relatie tot het meezingen en borgen 1,5 meter? Alleen akoestisch?

De basisregel is de 1,5 meter onderlinge afstand. Deze moet altijd geborgd zijn en bij het organiseren van evenementen moet je hier in de uitvoering dus ook rekening mee houden. (hard) Geluid kan er voor zorgen dat mensen elkaar niet meer kunnen verstaan en dus dichter bij elkaar gaan staan. De 1,5 meter afstand moet, met een aantal uitzonderingen daargelaten, altijd aangehouden worden en de opzet van het evenement (denk aan inrichting van het terrein, maar ook de activiteiten en het draaien van muziek) moet dit in de praktijk realiseerbaar maken. Het is aan de organisatie hoe dit uit te voeren. We willen op voorhand geen regels stellen van dat alleen akoestische muziek gespeeld mag worden. Ook met versterkt geluid kan, bijvoorbeeld door op afstand van het publiek te draaien, de 1,5 meter geborgd blijven. Bij iedere vergunningaanvraag zou de organisator nu moeten aantonen hoe hij die 1,5 meter gaat borgen en bij het spelen van muziek moet daar dus ook rekening mee worden gehouden.

Hoe moet je omgaan met evenementen met uitsluitend meezing acts?

Meezingen is op grond van artikel 2.4 niet toegestaan. Het is aan de organisator om zorg te dragen dat hierop wordt toegezien en wordt gehandhaafd. Indien de burgemeester geen vertrouwen heeft in de voorgelegde plannen, dan kan de burgemeester de evenementenvergunning weigeren. Bij de weigering moet worden aangegeven dat de plannen niet voldoende voorzien in de voorwaarden om het evenement op een veilige en medisch verantwoorde wijze te laten plaatsvinden conform de normen die de noodverordening stelt.

Zijn kinderen uitgezonderd voor het verbod op gezamenlijk zingen?

Nee. Het verbod op gezamenlijk zingen of schreeuwen betreft art. 2.4 van de noodverordening. Hier gelden geen uitzonderingen voor. Voor art. 2.2. (verbod niet houden veilige afstand) gelden wel uitzonderingen, zoals kinderen. Echter betreft dit dus een ander artikel, met een ander doel.

 

 

 

Terug naar boven

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.